• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka działa od dn. 20.02.2014r.

Celem Świetlicy jest zapewnienie specjalistycznej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a także łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania, wdrażanie do codziennych obowiązków oraz kształtowanie nawyków współdziałania w grupie rówieśniczej.

 Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

 • opieka po zajęciach szkolnych,
 • pomoc w nauce,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań m.in. w ramach zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, bibliotecznych, komputerowych, tanecznych, ekologicznych itp.
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • stała praca z rodziną dziecka,
 • kształtowanie postaw społecznych, umiłowania Ojczyzny i szacunku dla ludzi,
 • wdrażanie do codziennych obowiązków,
 • współpraca z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego, psychologicznego i pedagogicznego,
 • stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcą, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 15:00 do 19:00.

Do Placówki Wsparcia Dziennego uczęszczają dzieci z Gminy Babice.

Akcja Bezpieczne Wakacje 2017
opis niedostepny
opis niedostepny