• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

10-lecie Fundacji Viribus Unitis

 

 

                             Szanowni Państwo mamy przyjemność poinformować, że w roku bieżącym mija dziesiąta rocznica od założenia Fundacji Viribus Unitis.

Notarialny Akt Fundacyjny podpisany został w 2002 roku natomiast rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym  dokonano w 2003 roku.

Fundację powołano w celu wspierania procesu rozwoju społeczeństwa poprzez:

 

a)   prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, życia oraz pomocy społecznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

b) organizowanie i prowadzenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ubogim i starszym,

c)    prowadzenie wszechstronnej działalności naukowej i oświatowej,

d)  prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju intelektualnego,  zawodowego także kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu,

e)  prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony środowiska i  przyrody,

 

f)     przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
        i ochrony praw konsumenta,

 

g) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi dla osiągnięcia celów statutowych.

 

 

 

Od roku 2005 jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

 

Zespół, który staramy się budować, oparty jest na ambicji, pasji i zaangażowaniu każdego z nas. Naszą przyszłość opieramy na dążeniu do czynnego i aktywnego udziału w życiu  społecznym, kulturalnym i gospodarczym.  Na stronach internetowych Naszej Fundacji  prezentujemy  informacje o działalności i projektach jakie realizujemy.

            W ciągu minionych dziesięciu lat Fundacja Viribus Unitis realizowała zadania w postaci:

 1. Dziennego ośrodka dla dzieci i młodzieży ze środowisk wymagających wsparcia w ramach projektu pod nazwą Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Fundacji Viribus Unitis w Babicach (zadanie realizowano w latach 2003 do 2009 i objęto nim około 170 dzieci i młodzieży z terenu powiatu chrzanowskiego).
 2. Dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie w ramach projektu pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach (realizację zadania rozpoczęto w 2003 roku i trwa nadal. Objęto nim około 60 osób  z terenu powiatu chrzanowskiego).
 3. Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 20 dzieci i młodzieży z terenu powiatu chrzanowskiego (w tym dla minimum dziesięciu dzieci, które są mieszkańcami Gminy Babice) w ramach projektu pod nazwą Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (zadanie jest realizowane od 2010 roku do nadal i objęto nim w okresie działalności około 60 rodzin .
 4. Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Viribus Unitis im. Świętego Franciszka            z Asyżu w Pogorzycach zadanie jest realizowane od 2006 roku do nadal, pod nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła prowadzi oddział „0” dla 5-cio i 6-ciolatków
 5. Publicznego Gimnazjum Fundacji Viribus Unitis im. Świętego Franciszka z Asyżu w Pogorzycach zadanie jest realizowane od 2007 roku do nadal, pod nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 6. Punktu wydawania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej w ramach programu PEAD we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (zadanie realizowano w latach 2004-2010 obejmując rocznie systematyczną pomocą około 400 osób z ponad 100 rodzin i wydając ponad 19 ton żywności rocznie).
 7. Projektu „Spotkanie z Ciekawą Chemią w Gimnazjum w Pogorzycach” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Projektu „Spotkanie z Ciekawą Chemią w Gimnazjum w Płazie” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Projektu „Dookoła świata – szkolenia integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Babicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. W roku 2012 rozpoczęto realizację projektu dla klas 1-3 „Indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej w Pogorzycach”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej oraz zajęcia logopedyczne.
 11. A także liczne działania zarówno o charakterze cyklicznym jak i okazjonalnych kierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych (np. Sportowa Liga Weekendowa, Punkt dla Bezdomnych, warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wiele imprez otwartych i integracyjnych).

 

                „Za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, zwłaszcza zaś za niesienie pomocy dzieciom oraz ubogim i wielodzietnym rodzinom, osobom bezrobotnym, chorym i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, a także wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym pomocy członkom lokalnej wspólnoty; ponadto za prężne włączenie się w walkę z problemami bezrobocia na lokalnym rynku pracy”  Fundacja Viribus Unitis w 2007 roku uzyskała  wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego w Konkursie „Kryształy Soli”.

                Mając nadzieję, że przez naszą wieloletnią działalność, podejmując liczne działania i inicjatywy o charakterze społecznym, dobrze wpisaliśmy się w politykę Państwa Polskiego.

                    Uroczyste obchody związane z rocznicą 10- lecia planowane są na dzień 26 września 2013 roku.

Z okazji rocznicy pragniemy zorganizować, imprezę środowiskową dla naszych podopiecznych i środowiska lokalnego.

Uroczystości będą miały charakter promocyjny, edukacyjny i integracyjny środowisk z grup zagrożenia odrzuceniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, ubogich, chorych,
ze społecznością lokalną.

 

            Impreza została objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu ChrzanowskiegoBurmistrza Miasta Chrzanowa i Wójta Gminy Babice.